PROVOZNÍ ŘÁD


Sportovní prostory se nacházejí v areálu HTK Třebíč na adrese Janáčkovo stromořadí 156, Třebíč (dále jen areál).

Člen HTK Třebíč = osoba, která předložila žádost výkonnému výboru HTK Třebíč a tato byla řádně schválena
Návštěvník, zákazník, host = osoba nebo subjekt s řádně uzavřenou smlouvou

 1. V areálu jsou k dispozici návštěvníkům (zákazníkům) členům a hostům (dále jen „návštěvník“) 8 venkovních antukových tenisových dvorců a v jedné přetlakové hale 4 kryté antukové tenisové kurty. Pro zájemce o občerstvení je v areálu tenisový bar s letní terasou.

 2. Obchodní vztah mezi provozovatelem a návštěvníkem areálu je navázán zaplacením vstupního (hodinové hraní, permanentka) nebo členského klubového příspěvku HTK Třebíč. Bez zaplacení řádného poplatku je na jednotlivá sportoviště areálu vstup zakázán. Výjimku tvoří pouze účastníci hromadné sportovní akce, která v areálu probíhá, popř. doprovod členů klubu. Ceník jednotlivých služeb a členských klubových příspěvků je k dispozici v recepci klubu.

 3. Provozní doba areálu Po–Ne (letní provoz) je od 8.00–22.00 hodin, Po–Ne (zimní provoz) je od 9.00–22.00 hodin. Případné změny budou vždy viditelně vyvěšeny v recepci areálu či na webových stránkách provozovatele (www.htktrebic.cz). Zákazník nebo člen klubu je povinen sportoviště opustit bezprostředně po ukončení poslední hrací hodiny před ukončením provozní doby areálu.

 4. Za nepříznivého počasí má provozovatel areálu právo určit, zda jsou jednotlivá sportoviště způsobilá provozu.

 5. Za případná zranění způsobená nevhodným tréninkovým postupem nebo špatným zdravotním stavem nenese provozovatel areálu žádnou odpovědnost. Doporučujeme každému konzultaci s lékařem o zdravotní způsobilosti na sportovní zátěž.

 6. Na sportoviště vchází návštěvník (zákazník), člen vhodně oblečen ve sportovním oděvu a ve vhodné obuvi s odpovídajícími vlastnostmi podrážky pro daný sportovní povrch. Při vstupu do areálu vás budou pracovnice recepce informovat o možnosti využívání šaten a dalších služeb. Provozovatel neručí za věci nebo oblečení uložené volně v šatně, neuzamčené skříňce nebo na sportovišti. Šatní skříň neplní funkci trezoru ani úschovny!

 7. V prostorách areálu se zákazník chová ohleduplně k ostatním návštěvníkům a respektuje veškeré zásady slušného chování, bezpečnosti provozu a „fair play“. Na sportovišti je zákazník povinen udržovat pořádek, uklízet cvičební a tréninkové pomůcky na jejich obvyklé místo, odpadky uklízet do odpadkových košů. Po hraní dvorec zamést po celé ploše kurtu, tj. celé území mezi ploty.

 8. Zjištěné závady na zařízení sportoviště je uživatel povinen neprodleně hlásit v recepci areálu.

 9. Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení sportoviště odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.

 10. Provozovatel je povinen sportoviště udržovat v řádném technickém a hygienickém stavu. Sportovní služby mohou poskytovat jen odborně způsobilí a kvalifikovaní pracovníci.

 11. Provozovatel areálu nezajišťuje v budově zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá přítomný správce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu v Třebíči. Návštěvníci jsou povinni nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění je možno ošetřit na místě z vybavení lékárny, která je umístěna v recepci budovy.

 12. V případě nebezpečí požáru nebo provozní havárie musí zákazník neprodleně opustit sportoviště i celý prostor areálu podle pokynů pracovníků provozovatele v souladu s evakuačním řádem.

 13. V případě, že návštěvník přivede do areálu svého psa, je povinen respektovat zákaz volného pobíhání psů v areálu a uklízet po svém psovi.

 14. Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití návykové látky.

 15. Provozovatel má právo bez náhrady vyloučit návštěvníka, který opakovaně a zásadně porušuje některý z bodů Provozního řádu.


 

Kontakt na recepci provozovatele areálu:
tel.: +420 568 848 595
tel.: +420 732 784 829
e-mail : info@htktrebic.cz